Privacy verklaring
Rolcolux Top, gevestigd aan de Grootschoterweg 118a, 6023 AV in Budel-Schoot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Rolcolux Top
Grootschoterweg 118a
6023 AV Budel-Schoot
+31 (0) 495-496411
info@rolcoluxtop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rolcolux Top verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam; telefoonnummer; e-mailadres; adresgegevens; IP-adres; overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch; locatiegegevens; gegevens over uw activiteiten op onze website.
Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: onze website / dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij onbedoeld zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rolcoluxtop.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Rolcolux Top verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

– Om onze dienstverlening bij u uit te kunnen voeren;
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Rolcolux Top analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
– Rolcolux Top verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rolcolux Top neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rolcolux Top bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen door een verzoek hiertoe per e-mail naar info@rolcoluxtop.nl te sturen of door per post een verzoek naar Rolcolux Top te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rolcolux Top deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Indien we gegevens met derden moeten delen, heeft de betreffende partij alleen toegang tot gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht uit te kunnen voeren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rolcolux Top blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rolcolux Top gebruikt functionele, en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rolcolux Top gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Let op: Het is mogelijk dat bepaalde content niet kan worden weergegeven wanneer u cookies uitschakelt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rolcolux Top en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar info@rolcoluxtop.nl. Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar ons postadres sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rolcolux Top wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rolcolux Top neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens zijn beschermd door moderne online veiligheidssystemen. Het versturen van uw gegevens gebeurt gecodeerd via een beveiligde verbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rolcoluxtop.nl of per post.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Rolcolux Top kan deze privacy verklaring wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de website, daar is altijd de meest recente versie te vinden.

Privacy verklaring april 2018